Endes Pongrác Laboratórium

Prof. Dr. Endes Pongrác Laboratórium

 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathologiai Intézetében található Prof. Dr. Endes Pongrác Laboratórium a Fogorvosi Mikrobiológiai és Orális Pathológiai Tanszék keretei között folytatja működését.

 

Tanszékvezető: Dr. Dezső Balázs, egyetemi docens

Szakmai önéletrajz, publikációs lista

 

A munkacsoport tagjai:

Dr. Dezső Balázs, egyetemi docens

Dr. Soós Györgyike, klinikai szakorvos

Dr. Igali László (Norwich and Norfolk University, UK)

Ioannis Tsakiris (levelező PhD hallgató)

 

Kutatási projektek:

  1. Carboxypeptidase-M reguláció makrofágokban és dendritikus sejtekben;
  2. Carboxypeptidase-M és EGFR ko-expresszió jelentősége daganatok progressziójában;
  3. Biomárker monoklonális antitestek tesztelése malignómákban;
  4. PPAR-gamma immunhisztokémiai detektálása humán pathológiás szövetekben és jelentősége a betegségek pathomechanizmusában;
  5. PPAR-gamma regulációs szerepe dendritikus sejtekben és immun mediált gyulladásokban.

 

 

Dr. Dezső Balázs és munkacsoportja kutatásaiból származó fontosabb eredmények az alábbi témakörökbe csoportosíthatók:

 

Renin-angiotensin rendszer (rar) a vérnyomás és só-vízháztartás szabályozástól független lokális sejtregulációs szerepe létezésének felvetése és bizonyítása.

Az irodalomban elsőként mutattuk ki, hogy az angiotensin II a makrofágok Fc és C3b receptor működését modulálja és a sejtaktivációra, fagocitózisra kifejtett hatása citokin-szerű (Dezső, B., et al: Immunology, 42: p277, 1980; Fóris, G., Dezső, B.: Immunology, 48: p529, 1983)

Preparatív biokémiai módszerekkel elsőként bizonyítottuk, hogy a makrofágok és monociták fiziológiás körülmények között is hordoznak renint (Dezső, B., et al: J. Cell Science, 91: p155, 1988), angiotensin I és II-t (Dezső, B., et al: J. Hypertension, 7: p5, 1989), valamint az angiotensin metabolizmusban résztvevő enzimeket (Jackman, H.L., et al.: Am. J. Resp. Cell Mol. Biol., 13: p196, 1995). Felvetettük továbbá, hogy a mononukleáris sejt angiotensin rendszere a gyulladásban, immunfolyamatokban és a szövetkárosodásokat követő állapotokban egyaránt részt vesz, a RAR klasszikus vaszkuláris funkciói mellett (Dezső et al: J. Cancer Res. Clin. Oncol., p116, 1990; Dezső,B., Gomba, Sz.: Morphologiai és Ig.Orv. Szemle, 30: p51, 1990). Ezeket az eredményeinket később mások (adatainkat is citálva) megerősítették és a fenti kérdéskört sokoldalúan tovább vizsgálták. Ezen adatok birtokában ma már az ACE (angiotensin-konvertáló-enzim) gátlók indikációs köre a gyulladásos kórképekre és a szövetkárosodást követő un. ’remodeling’ módosítására is kiterjed, többnyire a fibrózis vagy hegesedés csökkentésére.

 

Daganatok immunterápiájával kapcsolatos klinikopathológiai adataink.

Megállapítottuk, hogy a Daunorubicin-OC-125 immunkonjugátum humán ovarium karcinómák célirányos (tárget) kezelésére alkalmas, mivel – a daunorubicinnel stabíl kötésben lévő monoklonális antitest segítségével – a citosztatikum specifikusan eljuttatható a daganatos sejtekhez (Dezső, B., et al.: Gynecol. Oncol., 39: p60, 1990).

Metasztatikus vesekarcinóma modellen és humán eseteken végzett kombinált immunterápiás módszerünkkel megállapítottuk, hogy a lokális tumor-irradiáció ampli-fikálja az interleukin-2 szisztémás antitumor hatását. A módszerrel az IL-2 terápiás dózisa csökkenthető, így a toxicitás is (Younes, E., et al: J. Urol., 153: p2029, 1995; Younes, E., et al: Cell. Immunol., 165: p243, 1995;; Redman, B., et al: Clin. Cancer Res., 4: 283, 1998).

A szinergikus hatást vizsgálva kimutattuk, hogy a lokális besugárzás okozta vaszkuláris- és tumor károsodásnak van jelentősége: ez apoptózis indukciót okoz, mely a makrofágok tumor invázióját és az apoptótikus elemek fagocitózisát eredményezi. Az IL-2 által aspecifikusan aktivált és expandált T-limfociták végülis azáltal válnak daganat-specifikussá és erősen reaktívvá, hogy az apoptótikus és degradált tumorelemeket hordozó makrofágok tumor-antigén prezentációt biztosítanak a T sejtek számára (Dezső, B., et al: Clin. Cancer Res 2: p1543, 1996)

Az irodalomban elsőként hívtuk fel a figyelmet arra, hogy ototoxicitást okozó bizonyos citosztatikumok apoptózist indukálhatnak humán belsőfűl szenzoneurális elemeiben (Jókay, I., et al: Hearing Research, 117: p131, 1998).

 

Daganat-epidemiológiai-, kliniko-patológiai-, és immunvizsgálataink

Autopsziás morfológiai vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy Magyarországon a prosztatarák prevalenciája a magas incidenciájú országokhoz (azaz USA, Svájc, Skandináv államokhoz) hasonlóan kifejezett (Soos G, et al: Eur Urol : 739-744, 2005). Felkért szerkesztőségi levélben ezzel kapcsolatban megállapítottuk továbbá, hogy a prosztatarák Magyarországon tapasztalt igen magas gyakorisága összefüggésbe hozható a magyar népesség zsírgazdag, ugyanakkor cerelea-szegény hagyományos étrendjével. (Dezso B. et al: Eur Urol, 49(6):1139-40, 2006)

Országos epidemiológiai felmérés részeként, retrospektív revíziós vizsgálatainkkal immunhisztokémiailag kimutattuk, hogy kelet-Magyarországon (Debrecen, Miskolc, Nyiregyháza, stb régiók pathologiai osztályán korábban diagnosztizált és) a tápcsatornához asszociált mesenchymalis daganatok között közel 60%-os incidenciával fordul elő az 1998 óta új entitásként számon tartott c-KIT pozitív un. gastrointestinalis stromalis tumor (GIST). Ezen esetek retrospektív feltárásával és a diagnózis pontosításával lehetőség nyílik a betegek tárget terápiás (Glivec) kezelésére is. (Orosz Zs, et al: Magyar Onkológia, 50: 287-292, 2006; Dezső B.: Screening of Gastrointestinal Mesenchymal Tumors for GIST. Novartis, 2005).

Az irodalomban elsőként mutattuk ki, hogy humán tüdő adenocarcinomák egy része carboxypeptidase-M-et (CPM) is expresszál. Ez az ektoenzim tumorsejtek általi termelése magas gyakorisággal jár együtt Epidermális Növekedési Faktor Receptor (EGFR) pozitivitással. A ko-expressziót mutató tumoros betegek túlélése szignifikánsan csökken az EGFR-CPM negatívhoz képest. (Tsakiris I. et al.: The presence of Carboxypeptidase M in tumour cells signifies Epidermal Growth Factor Receptor expression in lung adenocarcinomas.The coexistence predicts a poor prognosis regardless of EGFR levels. J Canc Res Clin Oncol, 134: p439, 2008).

Tudomásunk szerint eddig nem ismert adatnak számít az a közelmúltban tett megfigyelésünk, miszerint normál hereszövet Leydig sejtjei, valamint a Leydig sejtes heretumorok CPM expressziót mutatnak (kostitutív módon). A CPM kifejeződés a steroid hormont termelő Leydig sejtek specifikus és karakterisztikus fiziológiás tulajdonsága, melyre a CPM-et kódoló mRNS jelenléte is utal. Bár a CPM fiziológiai szerepét még nem ismerjük a tesztoszteron képzésben, eredményeink alapján biztonsággal megállapítható, hogy a CPM szöveti immunhisztokémiai kimutatása specifikus diagnosztikai márker lehet gyakorló pathológusok számára, amikor heretumorok Leydig sejtes eredetét szükséges bizonyítani. (Dezső B. et al.: Carboxypeptidase M (CPM) is a characteristic cellular peptidase of Leydig cells. The immunostaining for CPM is an easy and sensitive routine diagnostic tool to identify Leydig cell tumors. Közlésre előkészítve, 2011).

 

Vizsgálatok makrofág-hisztiocita és dendriticus sejt (DC) témakörökben

Langerhans sejtes histiocitózis esetünkön végzett vizsgálatainkkal új megállapításként bizonyítottuk, hogy a proliferáló CD1a pozitív DC tumorsejtek carboxypeptidase M pozitív stabil makrofágokká differenciálódhatnak, melyek fibrogenetikus faktorokat termelve szerepet játszhatnak a tüdőfibrózis kialakulásában. (Nagy B, et al: Respiration, 75: 215-220, 2008).

Kettős immunhisztokémiai jelölésekkel kimutattuk humán anyagon, hogy a CD1a pozitív szöveti DC-k PPARg(peroxiszóma proliferátor aktivált receptor-gamma) nucleoprotein expressziót nem mutatnak (Gogolak P, et al.: Blood, 109: p2351,2007).

Immunhisztokémiai módszerekkel kimutattuk továbbá, hogy normál vagy reaktív humán limfoid szövetben (tonsilla, nyirokcsomó) PPARg-át expresszáló DC szubpopuláció is létezik, mely sejtek lipid természetű antigén prezentációban részt vehetnek és iNKT sejt expanziót eredményezhetnek. (Szatmári I., et al.: Immunity, 11:p50, 2004). Továbbá új megállapításként dupla immunfluoreszcencia módszerrel kimutattuk, hogy a vékonybél Peyer plakkjaiban is létezik CD68-PPARg és DCSign-S100-PPARg pozitív DC-sejt szubpopuláció, melynek regulatív szerepe lehet a bélben zajló immunfolyamatokban. (Szatmári I., et al., J Exp Med, 203: p643).

Új megálapításként kimutattuk, hogy a CD4+ T-sejtek által mediált un. granulomatózus gyulladásokban megjelenő aktivált makrofágokból transzformált epithelioid sejtekben preferenciálisan és karakterisztikusan indukálódik CPM expresszió - függetlenül a folyamatot elindító kiváltó antigén, vagy mikrobiális ágens természetétől. Ennek megfelelően diagnosztikus értékű immunfestés figyelhető meg egyebek mellett sarcoidosisban, TBC-ben, idegentest típusú granulomatosus gyulladásban, rheumatoid nodulusban, toxoplasmosisban, macskakaparás betegségben, a nyirokcsomó reaktív granulomatózus szinusz hisztiocitózisában, valamint Crohn betegségben. Eddigi vizsgálataink alapján a CPM indukció csak részben függ össze INF-ghatással, mely citokin ezen kórképek makrofág aktivátora. Emellett lipidet vagy lipid természetű molekulát endocitált szöveti makrofágokban (pl. az arterioszkerotikus plakkok"foam" sejteiben, cholesterelosisban, Gaucher-sejtekben, un. xanthoma sejtekben, tüdő-epitel károsodása kapcsán felszaporodott alveoláris makrofágokban) is indukálódik egy robosztus CPM expresszió. Ezt a fenomenológiát kihasználva a CPM-mel végzett immunhisztokémiai vizsgálat hasznos diagnosztikai módszer a rutin patológiában, különösen granulomatózus gyulladások verifikálására. (Dezső B., et al.: Carboxypeptidase M is induced in epithelioid cells of granulomatous inflammations and lipid-laden foam macrophages which can be utilized in diagnostic immunohistochemistry. 2008, Közlésre beküldve).

Krónikus obstruktív tüdőbetegekből (COPD) származó szövettani anyagok morfológiai és immunhisztokémiai analízisével megállapítottuk, hogy az elasztikus rostvesztés és az alveoláris falmegvastagodással és fibrózissal járó "remodeling" folyamatban az alveoláris makrofágok és egyéb leukociták által termelt fibrogenetikus citokineknek és a defensineknek fontos szerepe lehet. (Dezső B.: Morphological and Immunohistochemical Characteristics of Human Lung Tissues Obtained from Patients with or without Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Monograph, Pfizer-Report,vols.1-2: 1-224, 2005).

Counter

  • Látogatók száma: 541,791

Belépés